Documente necesare ca să primiţi bani europeni pentru tinerii fermieri!

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din PNDR se deschide pe 27 august 2021. AGROINFO vă prezintă lista documentelor necesare pentru a accesa sprijinul european nerambursabil de maximum 70.000 de euro.

Pentru a primi bani prin Submăsura 6.1 din PNDR, este obligatoriu ca solicitantul să fie tânăr fermier, adică persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanţare -, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii.

Pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil, trebuie îndeplinite TOATE condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului.

În plus, pentru obţinerea punctajului de selecţie necesar şi încadrarea în categoria proiectelor selectate pentru finanţare, este importantă îndeplinirea criteriilor de selecţie prevăzute în Ghidul solicitantului pentru sM 6.1.

Sprijinul pentru tineri fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară, în două tranşe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a planului de afaceri.

În cazul în care prin Planul de Afaceri sunt prevăzute operaţiuni de condiţionare-procesare/ agricultură ecologică, sprijinul public nerambursabil se poate majora cu încă 20.000 de euro şi poate atinge valoarea maximă de 70.000 sau 60.000 de euro, conform condiţiilor prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Documente şi acte necesare pentru accesarea submăsurii 6.1

Documentele necesare la depunerea Cererii de finanţare:
I. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei;

II Documente de proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
- document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului;
- tabel centralizator emis de Primărie;
- contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanţare;
- contract de comodat/ de închiriere/documentul potrivit căruia suprafaţa de teren a fost dată temporar în administrare/ folosinţă;
- document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune;
- acte de proprietate pentru terenul ce constituie vatra stupinei.

În cazul în care solicitantul propune construcţii noi, documentele solicitate sunt următoarele:

b) Pentru construcţii permanente:
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;

c) Pentru construcţii provizorii:
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
- documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA, actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cererii de finanţare;
- adeverinţă de la medicul veterinar, actualizată cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cererii de finanţare;
- copia adeverinţei emise de ANZ din care să rezulte codul de identificare a stupinei şi stupilor, plus numărul familiilor de albine, actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;
- formularul de mişcare ANSVSA/ DSVSA;
- paşaportul emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline), cu rasă şi origine.

e) Pentru exploataţiile vegetale:
- copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie.

f) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice:
- copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat, care să confirme dreptul de folosinţă al terenului.

III. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant şi deţinătorul platformei;

IV. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” şi „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de finanţare, înregistrate la Administraţia Financiară;

V. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);

VI. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de finanţare;

VII. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR şi că exercită un control efectiv pe termen lung;

VIII. Solicitantul deţine competenţe şi aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt);

IX. Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor certificate şi a materialului săditor;

X. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată;

XI. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării - ITI Delta Dunării;

XII. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

XIII. Copiile documentelor emise de autorităţile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul;

XIV. Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut, al unei cooperative sau al unei organizaţii de producători;

XV. Alte documente justificative (după caz).

IMPORTANT!

Trebuie finalizate înaintea depunerii Cererii de Finanţare:
• Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului ca microîntreprindere/ întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanţare;
• Înscrierea la APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, tot în termen de maximum 24 de luni.

Întocmirea, depunerea şi înregistrarea Cererii de finanţare, însoţită de Planul de afaceri şi de anexele necesare, utilizând modelul-cadru al formularelor publicate pe pagina de internet www.afir.info pentru sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Cererea de finanţare se depune online, împreună cu documentele obligatorii menţionate în Ghidul solicitantului şi cu Planul de afaceri al cărui model cadru se regăseşte, de asemenea, pe pagina de internet www.afir.info.

 

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/economic/finantare/documente-necesare-ca-sa-primiti-bani-europeni-pentru-tinerii-fermieri

Login pentru a posta comentarii
Go to top