Acte obligatorii pentru sprijinul de 15.000 de euro pe fermă!

AGROINFO vă prezintă lista documentelor necesare pentru a accesa sprijinul european de 15.000 de euro prin submăsura 6.3 - Sprijin dezvoltarea fermelor mici din PNDR 2020.

Suma disponibilă în actuala sesiune de depunere a proiectelor pentru submăsura 6.3 - Sprijin dezvoltarea fermelor mici este de 87 milioane euro, din care 26,1 milioane euro pentru zona montană.

Este obligatoriu ca solicitantul care doreşte să obţină finanţare prin submăsura 6.3 din PNDR să aibă o exploataţie agricolă a cărei dimensiune economică să fie cuprinsă între 4.000 - 11.999 de euro SO (valoare producţie standard). 

Vezi şi: Ce suprafeţe luaţi în calcul pentru a determina dimensiunea economică (SO) a unei exploataţii. Reguli pentru fermele mici care solicită bani europeni!

Exploataţia pentru care se solicită finanţare nerambursabilă trebuie să fie înregistrată cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare - APIA şi/sau în Registrul Naţional al Exploataţiilor - ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol, fie în nume propriu (persoană fizică), fie sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.

Detalii despre condiţiile obligatorii pentru fermierii care vor să acceseze submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din PNDR 2020: Cine poate primi sprijinul de 15.000 de euro pe fermă!

Documente necesare pentru accesarea Submăsurii 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

I. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original);

II. Copiile documentelor de proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă. Acestea cuprind:

  • a. Documente pentru terenul agricol:

- document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului;
- tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie;
- contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanţare;
- document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune;
- acte de proprietate sau contract de concesiune/ arendă/ închiriere/ comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare.

În cazul în care solicitantul îşi propune prin proiect construcţii noi, documentele solicitate sunt următoarele:

  • b. Pentru construcţii permanente:

- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească;

  • c. Pentru construcţii provizorii:

- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
- documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune;

  • d. Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:

- copia adeverinţei emise de ANZ din care să rezulte codul de identificare a stupinei şi stupilor, numărul familiilor de albine actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;
- paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine – dacă este cazul;

  • e. Pentru exploataţiile vegetale:

- copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie, actualizat în anul depunerii Cererii de finanţare;

  • f. Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice:

- copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat, din care să rezulte dreptul de folosinţă al terenului;

III. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” şi „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de finanţare, înregistrate la Administraţia Financiară;

IV. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);

V. Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul legal sau administratorul - acţionar majoritar care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR şi care exercită un control efectiv pe termen lung;

VI. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici;

VII. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire pentru ramura agricolă vizată în proiect;

VIII. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant şi deţinătorul platformei sau Copia Adeverinţei emisă de primăria comunei pe teritoriul căreia se regăseşte platforma comunală;

IX. Copiile documentelor emise de autorităţile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul;

X. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării - ITI Delta Dunării;

XI. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

XII. Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut, al unei cooperative sau al unei organizaţii de producători;

XIII. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect (dacă este cazul).

sursa: MADR, AFIR

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/economic/finantare/acte-obligatorii-pentru-sprijinul-de-15-000-euro-pe-ferma

 

Login pentru a posta comentarii
Go to top