Tinerii fermieri care au prioritate la banii europeni!

Tinerii cu studii agricole şi care preiau mai multe exploataţii, investesc în agricultura ecologică sau de precizie şi fac pate dintr-o formă asociativă au şanse mai mari la banii europeni puşi la bătaie de AFIR.

Ce acţiuni vă aduc puncte în plus pentru un proiect pe submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din PNDR 2020

Pentru proiectele depuse la AFIR pe submăsura 6.1 – în sesiunea din 2021, deschisă începând din 27 august, scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

1. Principiul comasării exploataţiilor, având în vedere numărul exploataţiilor preluate integral - maximum 20 puncte

1.1 Solicitantul preia integral minimum trei exploataţii agricole - 20 puncte

1.2 Solicitantul preia integral două exploataţii agricole - 15 puncte

1.3 Solicitantul preia integral cel puţin o exploataţie agricolă - 10 puncte

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploataţiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ ANZ Circumscripţie Veterinară şi Registrul Agricol.
Nu este obligatorie preluarea curţii, a anexelor gospodăriei cedentului sau a animalelor destinate consumului propriu al cedentului
Nu este obligatorie preluarea suprafeţelor neagricole, încadrate în Registrul Agricol ca „Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră” şi/ sau „Ape şi bălţi”.

Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecţie, se vor ataşa: extras din Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau Registrul exploataţiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ ANZ/ Circumscripţie Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenţi, din care să reiasă situaţia acestora înainte şi după momentul preluării exploataţiei/exploataţiilor agricole.

2. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară - maximum 20 puncte

2.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt) - 20 puncte

2.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt) - 15 puncte

2.3 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare/ instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. - 10 puncte

Studiile/ Formarea/ Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu ramura agricolă vizată prin proiect (vegetal/ zootehnic /mixt) în domeniul/ specializarea agricol/ă.

3. Principiul potenţialului agricol care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate - maximum 5 puncte

3.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol ridicat (conform studiului ICPA – anexat ghidului solicitantului) - 5 puncte

3.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol mediu (mijlociu) (conform studiului ICPA – anexat ghidului solicitantului) - 3 puncte

4. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităţilor de protecţie a mediului şi utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd, agricultură de precizie etc. - maximum 15 puncte

4.1 Planul de afaceri cuprinde cel putin o actiune de protecţie a mediului şi utilizare eficientă a resurselor, precum:
•agricultură ecologică;
•agricultură de precizie - Exemple: sisteme automatizate de irigaţii, senzori de determinare a umidităţii din sol etc.;
•combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică* - Exemple: capcane cu feromoni şi utilizarea prădătorilor naturali, polenizare biologică cu bondari etc.;
•utilizare de energie din surse regenerabile - Exemple: panouri solare, instalaţii/ echipamente pentru transformarea biomasei etc.;
•producere de compost în scopul folosirii ca îngrăşământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd peste nivelul minim prevăzut la eligibilitate.

În cadrul acestui principiu fiecare acţiune propusă în planul de afaceri va fi punctată cu 5 puncte şi vor fi luate în considerare maximum 3 acţiuni întrunind astfel max 15 puncte.

*Proiectele solicitanţilor care deţin cel puţin 5 familii de albine (stupi) vor fi punctate cu 5 puncte.

AGRICULTURA DE PRECIZIE: Un concept modern de management al agriculturii ce utilizează tehnici digitale pentru monitorizarea şi optimizarea proceselor de producţie din agricultură (potrivit Raportului Parlamentului European privind agricultura de precizie şi viitorul agriculturii în Europa).
Exemple:
utilizarea imaginilor din satelit/ dronelor pentru a determina necesarul de apă şi fertilizanţi şi aplicarea variabilă a acestora, pentru a monitorizarea sănătaţii culturilor şi gradul de dezvoltare etc.;
utilizarea imaginilor din satelit/ dronelor pentru a determina starea de vegetaţie/ calamitate a culturilor pentru a putea constata şi evalua daunele cauzate de seceta pedologică severă;
utilizarea reţelelor de senzori pentru a determina umiditatea din sol, în scopul irigării eficiente;
utilizarea Sistemului Global de Poziţionare pentru limitarea tasării solului şi limitarea consumului de combustibil;
utilizarea roboţilor atât în sectorul vegetal cât şi în cel zootehnic;
utilizarea senzorilor şi automatizării pentru optimizarea culturilor în spaţii protejate utilizarea aplicaţiilor mobile în scopul interpretării datelor colectate la nivelul fermelor şi aplicării tratamentelor specifice.

5. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a construirii şi modernizării clădiri cu destinaţie agro-alimentară, achiziţiei de echipamente în vederea creşterii performanţei economice a exploataţiei - maximum 25 puncte

5.1 Planul de afaceri prevede construcţie şi/ sau modernizare clădiri cu destinaţie agroalimentară Exemple: sere, solarii, adăposturi animale, spaţii de depozitare, utilizate în activităţile fermei etc. - 13 puncte

5.2 Planul de afaceri prevede achiziţie de echipamente (Orice tip de utilaj/ echipament care contribuie la creşterea eficientei exploataţiei, eligibil prin fişa măsurii). - 12 puncte

Punctajul aferent criteriilor 5.1 si 5.2 poate fi cumulativ.

6. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizaţie de producători) - maximum 15 puncte

Solicitantul trebuie să fie membru în forma asociativă la momentul depunerii Cererii de Finanţare. Acesta poate avea calitatea de cel puţin membru asociat. Verificarea cu privire la comercializarea prin intermediul formei asociative se va face conform legislaţiei în vigoare.

Pentru a face dovada apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizaţie de producători) trebuie să prezinte:
La depunerea proiectului – Adeverinţă de la forma asociativă privind calitatea de membru şi, după caz, statul cooperativei agricole.
La solicitarea celei de-a doua tranşe de plată - Adeverinţă din partea formei asociative prin care demonstrează producţia totală realizată în cadrul exploataţie precum şi producţia totală comercializată prin/ către forma asociativă (procent valorificare prin/ către forma asociativă).

colaj-plata-tineri_b

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului şi pe toată perioada Contractului de finanţare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar menţionat în anunţul de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

Pentru această submăsură pragul minim este de 30 de puncte şi reprezintă punctajul minim sub care nici un proiect eligibil nu poate intra la finanţare.

Vezi AICI: PRAGURILE DE CALITATE lunare pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” în sesiunea de depunere 2021

(sursa: AFIR)

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/economic/finantare/tinerii-fermieri-care-au-prioritate-la-banii-europeni

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top