Ajutor de stat aprobat de Guvern pentru crescătorii de vaci! Cuantum, beneficiari, condiții, acte

Guvernul a aprobat miercuri hotărârea care instituie ajutoare pentru crescătorii de vaci pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană. Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) a publicat în dezbatere Ghidul solicitantului Program de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană Sesiunea 2022, varianta consultativă.

 

Cererile și actele necesare se depun la Agenția Națională a Zonei Montane, care este administratorul Programului. 

Potrivit Ghidului, prin Program sunt vizate trei tipuri de investiții:

1.Centre de colectare a laptelui.
2. Centre de prelucrare a laptelui
3. Centre de colectare și prelucrare a laptelui.

Acordarea ajutorului de stat se realizează prin rambursarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiției ce face obiectul contractului de finanțare, pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar împreună cu cererea de rambursare.

Rambursarea cheltuielilor se va efectua într-un număr de maxim 4 tranșe în perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului de stat, aprobată prin contractul de finanțare.

Bugetul total alocat Programului este de 62.000.000 lei, echivalentul a 12.530.000 euro.

BENEFICIARII

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;

cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;

persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții eligibilitate

Solicitanții ajutorului de stat prevăzut prin Program trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană;
- să își desfășoare activitatea în zona montană;
- să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului oricare dintre tipurile de investiții menționate la Capitolul 1;
- să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de investiții similare.

Acte anexate cererii

a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului precum şi orice alt document care să ateste forma de înființare şi organizare a solicitantului;
c) dovadă existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;
d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate/de folosință asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi că terenul este liber de sarcini;
e) copie a certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și că nu se află în procedură de insolvență/lichidare/dizolvare;
f) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
g) aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții - grupuri de producători;
h) studiul de fezabilitate pentru investițiile privind înființarea centrului de colectare și/sau prelucrare;
i) declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate";
j) certificat de atestare fiscală eliberat în condițiile legii pentru toate punctele de lucru declarate, conform legii şi care nu cuprinde obligații fiscale restante precum şi alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, valabil la data înregistrării cererii de finanțare/cererii de rambursare, emis de organul competent din cadrul ANAF;
k) Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, valabil la data înregistrării cererii de finanțare, emis de către primăria pe raza
căreia solicitantul îşi are sediul social și punctele de lucru, numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor;
l) cazierul fiscal din care să rezulte că solicitantul sprijinului financiar nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale şi de disciplină financiară, emis de organul competent din cadrul ANAF.

ajutor centre munte_b

Tipuri de investiții şi cheltuieli eligibile

În cadrul finanțării acordate prin Program sunt sprijinite investițiile pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană de către producători de lapte sau producători agricoli care își desfășoară activitatea în zona montană. Acestea pot fi:

1.Centre de colectare a laptelui.
Centrele de colectare a laptelui sunt construcții unde se face doar preluarea și stocarea în recipiente specifice a laptelui, cu respectarea normelor de igienă sanitar-veterinare în vigoare.
Pentru investițiile în centre de colectare a laptelui tancurile de răcire trebuie să aibă o capacitate de minimum 1500 litri.

Valoarea maximă eligibilă permisă pentru centre de colectare a laptelui este de 500.000 lei din care 40% reprezintă ajutor de stat.

Procentul de 40 % procentul poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale pentru fiecare din situațiile prevăzute la lit. i) - iii) cu condiția ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:
i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;
ii) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale, respectiv în teritoriul unităților administrativ-teritoriale care
îndeplinesc criteriile stabilite în Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice nr. 97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană, unități administrativ teritoriale menționate în Anexa nr. 2 la Ordin;
iii) investiții colective - investiţii realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole.

2. Centre de prelucrare a laptelui
Centrele de prelucrare a laptelui sunt construcții în care se face prelucrarea laptelui, cu respectarea normelor de igienă sanitar-veterinare în vigoare, pentru a se obține una sau mai multe dintre următoarele categorii de produse:
- lapte, lapte complet netratat, și laptele parțial sau integral degresat;
- smântână;
- lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite;
- zerul;
- produsele pe bază de componente naturale ale laptelui, nedenumite şi necuprinse în altă parte;
- untul şi alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă;
- brânză şi caş

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, pentru care se acordă sprijin prin Program este de maximum 1.700.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

3. Centre de colectare și prelucrare a laptelui
Centrele de colectare și prelucrare a laptelui sunt construcții care integrează componentele de colectare și prelucrare.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, pentru care se acordă sprijin prin Program este de maximum 1.900.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

Finanțarea prin Program va fi acordată beneficiarilor eligibili conform următoarei liste a cheltuielilor eligibile:
- cheltuieli cu construcția centrelor de colectare și/sau prelucrare lapte;
- cheltuielile cu terenul achiziționat în cadrul proiectului de investiții sunt eligibile în limita de maxim 10 % din totalul costurilor eligibile aferente construcției centrului de colectare și/sau prelucrare a laptelui;
- cheltuieli generate de achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piață a activelor, specializate în funcție de tipul investiției;
- cheltuieli cu elaborarea de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură,
consultanță și autorizații în limita de maxim 7% din valoarea investiției;
- taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile este cheltuială eligibilă în cazul în care nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale
privind TVA-ul.

Cheltuieli eligibile aferente investițiilor pentru înființarea centrului de colectare și/sau prelucrare lapte:

A) Cheltuieli pentru construcția centrului de colectare și/sau prelucrare a laptelui;
B) Cheltuielile cu terenul achiziționat în cadrul proiectului de investiții sunt eligibile în limita de maxim 10 % din totalul costurilor eligibile aferente
construcției realizate prin Proiect;
C) Cheltuieli pentru achiziționarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje noi, instalații, echipamente şi mijloace de transport, specializate, în limita
valorii de piață a activelor, a căror utilitate este justificată în cererea de finanțare, cum sunt:
- echipamente pentru colectarea și stocarea laptelui la temperatură controlată. Tancurile de răcire trebuie să aibă o capacitate de minimum 1500 litri.;
- echipamente pentru prelucrarea laptelui și obținerea de produse derivate din lapte;
- echipamente de depozitare la temperatură controlată a produselor derivate din lapte;
- utilaje, instalații, echipamente necesare pentru activitatea centrului de colectare și/sau prelucrare a laptelui, justificate în studiul de fezabilitate;
- mijloace de transport specializate, cum sunt:
- autocisterne;
- autoizoterme cu sau fără frig;
- autoutilitare, inclusiv cu tracțiune integrală, cu maxim 3 locuri, cu care se pot transporta recipiente pentru colectarea laptelui sau produse derivate din lapte.
D) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului cum sunt taxele pentru eliberarea certificatelor şi cele privind obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizațiilor necesare implementării proiectului, prevăzute în legislația națională, cheltuieli pentru elaborare studiului de fezabilitate, proiect tehnic, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de mediu, proiect de construcție, servicii de arhitectură și consultanță, servicii de asistență pe perioada implementării proiectului, în limita a maxim 7% din valoarea cheltuielilor cu construcția și achiziția de utilaje, instalații, echipamente și mijloace de transport , așa cum sunt specificate la punctele a) și b) de mai sus. Aceste cheltuieli sunt eligibile și dacă sunt efectuate și înainte de semnarea contractului de finanțare
E) Cheltuieli eligibile privind valoarea TVA: În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naționale privind TVA, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Beneficiarul poate solicita rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în maxim 4 tranșe. Dosarul cererii de rambursare pentru ultima tranșă poate fi depus până la data de 29 noiembrie 2023. Integral Ghidul solicitantului pe site-ul ANZM. 

Personalul ANZM vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 și 17:00 iar vineri între orele 8:30 și 14:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Programului, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea Programului.

Datele de contact ale instituției se regăsesc pe pagina de internet https://azm.gov.ro/contact/

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/ajutor-de-stat-aprobat-de-guvern-pentru-crescatorii-de-vaci-cuantum-beneficiari-conditii-acte

Ultima modificare Sâmbătă, 15 Octombrie 2022 09:48

Login pentru a posta comentarii
Go to top