Renta viageră agricolă

1.Ce se finanţează

Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolă situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

2. Cine poate accesa sursa respectivă de finanţare ?

Beneficiază de renta viageră agricolă:

a) persoana fizică având vârsta de peste 62 de ani şi care deţine în proprietate până la 10 ha teren cu destinaţie agricolă situat în extravilan, care înstrăinează prin acte între vii sau arendează terenurile cu destinaţie agricolă ori încheie acord cu investitorul (cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare), după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medical şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul (cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare), după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Incapacitatea de a munci se dovedeşte cu decizie de la comisia de expertiză medicală, document care va fi prezentat în fiecare an, cu excepţia persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează nerevizuibil, la vizarea carnetului de rentier. Dacă nu s-a împlinit termenul efectuării unui nou examen medical, la vizare se prezintă ultima decizie;

c) persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I și II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data obţinerii vizei anuale;

d) persoanele prevăzute la art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectivproprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, care pot cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform Legii nr. 18/1991;

e) persoanele care au dobândit terenuri prin moştenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.

3. Condiţii generale de eligibilitate?

În conformitate cu art. 19 din Legea nr.247/2005 titlul XI – Renta viageră agricolă se acordă persoanelor care au care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.

Condiţii de acordare anuală:

a) rentierul să se prezinte personal sau prin mandatar/curator/tutore la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în perioada 1 martie – 31 august a fiecărui an (excepţie pentru anul 2017: 1 martie – 29 septembrie), cu BI/CI şi/sau procură specială/curatelă/tutelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în original, pentru vizarea carnetului;

b) rentierul să completeze şi să depună declaraţia pentru obţinerea vizei anuale Anexa 1;

c) în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, gradele I şi II, să prezinte și decizia anuală de la comisia de expertiză medicală în original şi în copie, în vederea certificării de către CJ;

d) terenurile agricole situate în extravilan însumate să nu depăşească 10 ha, suprafaţa maximă pentru care se poate plăti renta viageră;

e) în cazul arendării, terenul care face obiectul rentei trebuie să fie arendat continuu, întreg anul calendaristic;

4. Care este modalitatea de aplicare ?

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se va prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentificate/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, anual, în perioda 1 martie – 31 august (1 martie – 29 septembrie, ca excepţie pentru anul 2017) a fiecărui an, la oricare centru judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.

Solicitantul (rentierul agricol) trebuie să prezinte următoarele documente:

– carnetul de rentier agricol;

– actul de identitate în original al rentierului (numai în cazul în care solicitantul este rentierul agricol).

– document coordonate bancare (opţional);

– contract/e de arendare pe baza carora a fost calculată renta (în original). La vizarea carnetului funcţionarul APIA va certifica anual pe copia existentă la dosarul din CJ conformitatea cu originalul prezentat;

 – decizia de la comisia de expertiză medicală pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie, care va fi certificată conform cu originalul de către persoana desemnată din cadrul CJ.

Solicitantul (rentierul agricol) trebuie să completeze şi să depună si declaraţia pentru obţinerea vizei anuale.

Termenul limită de obţinere a vizei în baza declaraţiilor este data de 31 august a fiecărui an, (29.09.2017 excepţie pentru anul 2017) dată după care reprezentanţii centrului judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti nu mai vizează carnete de rentier pentru anul de rentă.

5. Alte informaţii relevante pentru beneficiari/potenţiali beneficiari?

Renta viageră agricolă este personală şi netransmisibilă şi se poate încasa de titularul carnetului de rentier agricol/ mandatarul său cu procură specială autentificată/curatorul său pe baza unei curatele/ tutorele numit pe baza unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă ori de către moştenitorul rentierului (în cazul decesului acestuia)/ împuternicitul legal al moştenitorilor pe bază de procură notarială autentificată.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

În cazul decesului rentierului, moştenitorii vor încasa renta până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului, dacă sunt respectate condiţiile și termenele legale și procedurale.

Plata rentei viagere agricole se face în lei într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează. Aceasta se efectuează de către APIA, prin mandat poştal, virament bancar sau orice altă modalitate de plată prevăzută de lege.

NOTĂ:

Dreptul la plată înregistrat și neplătit se supune termenului de prescripţie de 3 ani de la data-limită anuală de plată (de exemplu dreptul la plata rentei cuvenite pentru anul 2016 se prescrie la 30.11.2020)

 

Sursa:

https://apia.org.ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/renta-viagera-agricola/

 

Pentru rentierii decedaţi cu sume returnate de către bănci/ Poșta Română (conform fisierelor de mai jos), moștenitorii  legali ai acestora pot solicita la APIA centru judeţean renta cuvenită până la data decesului rentierului, cu respectarea termenului de prescripţie.

Ultima modificare Miercuri, 02 Noiembrie 2022 17:19

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top