AGROSTAR

AGROSTAR

VALOARE AJUTOR: 30 DE MILIOANE DE LEI PENTRU ANUL 2019! Ajutor de stat lunar acordat fermierilor care angajează tineri în agricultură! Valoarea ajutorului de stat pornește de la suma de 500 de lei/lună/tânăr angajat până la maximum 1.000 de lei/lună/tânăr angajat. Ministerul Agriculturii a publicat hotărârea de Guvern care aprobă normele metodologice la Legea 336/2018 care permite acordarea unui ajutor de stat fermierilor care angajează tineri.

Potrivit proiectului de hotărâre de Guvern, publicat de MADR, programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură și industria alimentară în vederea angajării, cu normă întreagă, a tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni.

Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:

a) 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol,al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
c) 500 lei pentru persoanele fără studii.

Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform codurilor COR.

Pentru a beneficia de prevederile legii, angajatorii fermieri au obligația de a încheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat în condițiile prezentei legi beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.

Sumele necesare pentru acoperirea sprijinului financiar se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv prin direcțiile agricole județene și/sau a municipiului București.

Valoarea Programului corespunzătoare anului 2019, este de 30.000.000 de lei în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, urmând ca valoarea aferentă anului 2020 să se aprobe prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinație.

Înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020.

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJATORUL FERMIER ȘI PENTRU TÂNĂRUL ANGAJAT!

Angajatorii fermieri depun o cerere de înscriere în program la direcțiile în a căror rază teritorială îşi au sediul, însoțită de următoarele documente:

a) Pentru angajatorul fermier:

i) actul de identitate a reprezentantului legal, în copie;
ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a - c) din lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;
iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorităţii administraţiei publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea ‟eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018‟, în original;
iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, emis conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea ‟eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018‟, în original;
v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ bancă/trezorerie, în original;
vi) extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii;
vii) declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier.

b) Pentru tânărul beneficiar:

i) actul de identitate, în copie;
ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/23.08.2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 158/29.03.2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția tinerilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege;
iii) declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului.

Documentele sunt prezentate în original și în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" și semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.

Toate documentele trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.

Depunerea documentelor se face la direcțiile agricole, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta. Direcţiile au obligația de a întocmi un Registru unic pentru accesarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.

Angajatorul fermier poate depune cereri pe raza teritorială a mai multor județe, dacă face dovada deținerii unor puncte de lucru, în județele respective.

Direcțiile îndeplinesc următoarele atribuții:

a) pun la dispoziţia tinerilor beneficiari cererea de înscriere în program;
b) înregistrează cererea de înscriere, însoțită de documentele anexate, în registrul de intrări-ieșiri al direcțiilor;
c) verifică cererea de înscriere, precum şi conformitatea documentelor anexate;
d) solicită completări/clarificări/modificări în situația în care se constată neconformități ale documentelor depuse, pe care le comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
e) analizează dosarul din punct de vedere al eligibilităţii în termen de 10 zile lucrătoare, de la data completării dosarului privind conformitatea;
f) aprobă cererea de înscriere în program, dacă dosarul este eligibil, o înscrie în Registrul unic pentru accesarea Programului și informează angajatorul fermier că a fost declarat eligibil;
g) respinge cererea de înscriere în cazul în care angajatorul fermier nu a răspuns solicitării potrivit lit. d), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia;
h) notifică solicitantul cu privire la neeligibilitatea dosarului depus;
i) exercită orice alte responsabilităţi în legătură cu implementarea Programului.

Pe perioada derulării Programului, angajatorii fermieri fac dovada menţinerii noilor locuri de muncă, lunar, cu extras din Registrul general de evidență a salariatilor și cu statul de plată.

Documentele se depun la direcții până la data de 15 ale lunii, pentru luna anterior lucrată de angajați.

În situația în care intervine încetarea contractului individual de muncă potrivit art. 55 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare pe parcursul derulării Programului, sprijinul financiar lunar potrivit Programului nu se mai acordă.

Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente sprijinului financiar lunar sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

Sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii sprijinului financiar potrivit prevederilor legale în vigoare.

IMPORTANT! Proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336 / 2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară este afișat în consultare publică pe pagina MADR.

 

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/ajutor-de-stat-pentru-fermieri-de-maxim-1-000-de-lei-luna-pentru-fiecare-tanar-angajat

 

CONSILIUL NAȚIONAL SINAIA

          În ziua de 7 martie 2019 a avut loc Consiliul Național al Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe „AGROSTAR”.

          La lucrările Consiliului Național au participat ca invitați: doamna Daniela Moroșanu – Secretar General Adjunct – Ministerul Muncii, Justiției și Protecției Sociale; domnul Daniel Botănoiu – Secretar de Stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și domnul Daniel Kmen – Director General Adjunct – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

          În cadrul evenimentului desfășurat au fost dezbătute probleme legate de acordarea de sporuri privind condițiile grele de muncă ale  angajaților din Autoritatea Națională Fitosanitară, Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, precum și finanțarea sectorului de cercetare și sistemul de salarizare din acest sector.

          S-au mai dezbătut soluții privind acordarea subvențiilor pentru crescătorii de animale, programul de susținere a cultivatorilor de tomate în sistem protejat.

          Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe „AGROSTAR”, este singura federație reprezentativă din sectorul agricol din România și reprezintă interesele salariaților din: Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, societăți comerciale agricole care au ca obiect de activitate cultura câmpului, avicultură, viticultură, horticultură, inspectorate teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, Autoritatea Națională Fitosanitară, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, institute și stațiuni de cercetare, producători agricoli din legumicultură, horticultură, viticultură, pomicultură, apicultură, creșterea animalelor (bovine, ovine, caprine).

Conferința națională AGROSTAR - Sinaia

Conferința națională AGROSTAR - Sinaia

 

Anunț recrutare AGROSTAR

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultura, Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – Agrostar în calitate de Beneficiar al proiectului "Start-up business – o şansă pentru tine şi comunitatea ta!", nr. POCU/82/3/7/105217, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de experți în vederea constituirii Comisiei de evaluare a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri realizat în baza Metodologiei de concurs a planurilor de afaceri - evaluare și selecție, precum si in vederea constituirii Comiiei de solutionare a contestatiilor

Descarca anuntul AGROSTAR.

Pe 9 februarie, filialele noastre italiene de la FLAI CGIL, UILA UIL și FAI CISL au participat la demonstrația în masă împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului popular italian.
Peste 300.000 de persoane au mers pe străzile din Roma. United, sub bannerul "Un viitor pentru muncă", cele mai mari sindicate din Italia au atras atenția asupra economiei stagnante a țării și asupra lipsei de oportunități de angajare cu normă întreagă, în special pentru tineri și a numit guvernul populist din Liga și mișcarea de 5 stele o confruntare serioasă, abordând în același timp aspecte esențiale, cum ar fi crearea de locuri de muncă de calitate, infrastructuri viabile și politici fiscale.
Harald Wiedenhofer, secretarul general al EFFAT, a salutat demonstrația spunând: "Este un semn atât de bun pentru a vedea atât de mulți oameni care iau pașnic pe străzi. Este un semn vital pentru democrație. Odată ce Italia a fost recent declarată aproape de recesiune, guvernul italian face o greșeală uriașă prin faptul că nu deschide un dialog cu sindicatele privind politicile economice și de muncă ".

Sursa http://www.effat.org/en/node/14855

 

Mai mult de 200 de organizații și-au ridicat astăzi obiecțiile față de fuziunile planificate de șase corporații gigant din agricultură.
Producătorii agricultorilor, agricultorilor, apicultorilor, dezvoltatorilor religioși, internaționali și ai mediului înconjurător susțin că cele trei companii care se vor concentra vor concentra puterea de piață și vor "exacerba problemele cauzate de agricultura industrială - cu consecințe negative asupra publicului, agricultorilor și lucrătorilor agricoli, consumatorilor, mediu și securitate alimentară ", într-o scrisoare deschisă adresată Comisiei Europene și comisarului pentru concurență, Margrethe Vestager.
Organizațiile europene și naționale - care reprezintă împreună milioane de membri - declară că fuziunile propuse ale Dow Chemical cu DuPont, Monsanto cu Bayer AG și Syngenta cu ChemChina vor conduce la un monopol inacceptabil, trei companii controlând aproximativ 70% chimice și mai mult de 60% din semințele comerciale.
Ramona Duminicioiu, producătorul de semințe țărănești a organizației fermierilor Coordonarea europeană Via Campesina, a declarat: "Aprobarea acestor fuziuni funcționează complet împotriva drepturilor țăranilor, cu efecte importante în societatea noastră. Când Comisia spune că fermele de familie mici sunt agricultura crede sincer că este sau este doar un serviciu de buze? Drepturile deja țărănești ale țăranilor cu privire la semințe, pământ și piețe riscă să fie șterse de aceste mega-corporații și suveranitatea noastră alimentară răpită.
Adrian Bebb de la Friends of the Earth Europe a declarat: "Sistemul alimentar și al agriculturii din Europa este rupt, iar dacă întreprinderile gigantice, cum ar fi Monsanto și Bayer, au dreptul să se îmbine, vor avea o prăbușire toxică și mai clară asupra produselor alimentare. în iad și ar trebui să fie blocată de autoritățile de reglementare. Trebuie să construim un sistem alimentar mai echitabil și mai ecologic decât controlul corporatist. "
Arnd Spahn de la sindicatele europene ale lucrătorilor agricoli EFFAT a declarat: "Muncitorii, precum și mediul și întreaga societate sunt victime ale utilizării pesticidelor. Ne luptăm pentru sănătate și siguranță pe locuri de muncă și avem nevoie de parteneri pentru ideile noastre .Astăzi producătorii de pesticide sunt mari, dar după o astfel de fuziune vor fi prea mari pentru ca oricine să-i aducă pe calea muncitorilor și a protecției mediului .. Cum să oprim Glyphosate dacă avem adversari atât de puternici?
Isabelle Brachet de la CONCORD Europe a declarat: "Încheierea foametei presupune abordarea dezechilibrelor de putere în sistemele noastre alimentare. Un număr mic de corporații multinaționale domină sistemele de alimente comercializate pe plan internațional și obțin cele mai multe cunoștințe, beneficii și acces la factorii de decizie. să nu fie extinse în continuare de mega-fuziuni. Principalii investitori în agricultură în țările în curs de dezvoltare sunt agricultorii înșiși și aceștia trebuie să se afle în centrul politicilor de dezvoltare a agriculturii ". *
Organizațiile au solicitat Comisiei Europene să respingă fuziunile, să prevină daunele provocate de aceste corporații și să ia urgent măsuri pentru a sprijini sistemele alimentare simple și durabile mai puțin dependente de agribusiness.

Sursa http://www.effat.org/en/node/14562

 

Este nevoie de o majorare a salariilor

Bruxelles, 7 martie 2017 La 8 martie 2017, Ziua Internațională a Femeilor, mișcarea sindicală reflectă necesitatea de a atinge paritatea de gen la locul de muncă. Media diferenței de remunerare între femei și bărbați în UE este de aproape 17% și până în prezent a fost redusă doar într-un ritm foarte lent. Acest lucru se întâmplă în ciuda progreselor semnificative înregistrate de femei în ceea ce privește realizările educaționale și experiența profesională și, pe termen lung, va duce la scăderea pensiilor și a sărăciei pentru femeile în vârstă.

Sectoarele EFFAT nu fac excepție în această privință:

Turismul este unul dintre principalii angajatori ai femeilor din UE (58% dintre lucrători sunt femei), cu un decalaj sectorial de gen care variază de la 2,8% în Danemarca la aproape 30% în Portugalia

În sectorul alimentar, femeile reprezintă aproximativ 43% din totalul angajaților, dar sunt subreprezentați în roluri manageriale și profesionale.
Creșterea salariilor care îngustă și în cele din urmă elimină diferența de remunerare între femei și bărbați ar putea fi realizată de exemplu prin:

Creșterea salariilor la locurile de muncă în care femeile reprezintă peste 80% din lucrătorii din forța de muncă în sectoare precum personalul de îngrijire personală, curățătorii și ajutoarele, grefierii și funcționarii de tastatură și profesioniștii din domeniul sănătății;

Creșterea forfetară a salariilor (spre deosebire de o creștere nediferențiată în%, care menține inegalitățile de remunerare existente);

Evaluări de locuri de muncă: să revizuiască clasificarea locurilor de muncă în principal efectuate de femei și să le actualizeze la remunerarea locurilor de muncă similare desfășurate în principal de bărbați;

Transparența plăților: în cazul în care salariul nu este negociat colectiv, majorările salariale nu sunt transparente și bărbații negociază, de obicei, creșteri mai mari decât femeile;

Femeile care aderă la un sindicat - diferența salarială dintre membrii sindicali este mai mică decât jumătate din diferența salarială dintre lucrătorii care nu sunt din Uniune.
În "Recomandările privind egalitatea de remunerare" , EFFAT a elaborat exemple de inițiative de succes privind combaterea discriminării salariale raportate de organizațiile membre, pentru a inspira implementarea principiului egalității de remunerare și soluționarea diferențelor persistente de remunerare între femei și bărbați.

Harald Wiedenhofer, secretarul general al EFFAT, a comentat: "Principiul salarizării egale este fundamentul activității noastre sindicale. Garantarea unei majorări a salariilor pentru femei nu este doar corectă, ci ar contribui la combaterea nedreptății sociale și egalității de șanse. economia prin acordarea a milioane de femei muncitoare pentru a cheltui mai mulți bani "- și a adăugat:" În prezent, este inacceptabil să credem că femeile se termină în contracte precare și condiții de muncă nesigure datorită imposibilității de a găsi un echilibru între muncă și viața adecvată. Acest lucru are un impact imens asupra salariilor și trebuie să se încheie ".

Cererea de eliminare a diferenței de remunerare între femei și bărbați la 8 martie face parte din campania mai extinsă "Europa are nevoie de o creștere a salariilor" în 2017 , cerând o creștere și convergență a salariilor la nivel european.

 

Alăturați-vă conversației: #HerPayRise | #OurPayRise | # IWD2017

 

Mai multe informatii:

Ocuparea forței de muncă în turism 221/2015 - 14 decembrie 2015
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7106506/4-14122015-BP-EN.pdf/b9b32dc9-bde4-43b0-9661-2919d6fb362c

Recomandările EFFAT privind remunerarea egală (2014)
http://www.effat.org/sites/default/files/imce/effat_congress_recommendations_on_equal_pay_2014_11_21_en.pdf

Procentajul femeilor angajate în top 30 de ocupații
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/KS-PB-04-001     

Cel mai bun și cel mai mic sector plătitor
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Earnings_statistics

Campania "EUC Pay Rise"
www.payrise.eu   #HerPayRise #OurPayRise

Studiul ETUC "Negocieri pentru egalitate" https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/bargaining_equality_en.pdf

 

Sursa http://www.effat.org/en/node/14543

 

Într-o lume în care piața muncii se află în continuă evoluție și în care tinerii lucrători se confruntă din ce în ce mai mult cu precaritatea, dacă nu cu șomajul, renovarea sindicatelor este imperativă pentru a răspunde și pentru a putea răspunde în mod adecvat noilor provocări viitoare. Această renovare trece prin întinerirea structurilor și strategiilor sindicatelor.
Această condiție este comună tuturor sectoarelor din toate țările europene. Ținând cont de particularitățile din diferitele țări, este totuși posibil și necesar să învățăm din experiența celuilalt și, în unele cazuri, chiar să instituim o strategie comună. Acest proiect a avut ca scop să ofere tinerilor lucrători și tinerilor sindicaliști posibilitatea de a se întâlni, de a-și împărtăși cele mai bune practici privind implicarea tinerilor în sindicatele lor, de a discuta provocările, de a pregăti recomandări pentru a îmbunătăți situația și pentru a planifica și implementa acțiuni comune.
Prin intermediul interviurilor, conferințelor, seminarelor și atelierelor, tinerii lucrători din întreaga Europă și din toate sectoarele industriale - reprezentate de cele șase Federații Europene de Industrie (ETUF) EFBWW, EFFAT, EPSU, ETF, IndustriAll Europe și UniEuropa - o broșură care adună cele mai bune practici, preocupări și recomandări.

Sursa http://www.effat.org/en/node/14537

 

EFFAT promovează reforma socială a PAC

Cu ocazia conferinței regionale a sindicatelor agricole germane, la sfârșitul lunii februarie 2017, la Viena, sindicatele implicate au convenit asupra unei acțiuni comune în cadrul campaniei EFFAT "Pentru o politică agricolă socială europeană". În acest fel, sindicatele agricole doresc să consolideze interesele lucrătorilor din agricultura și silvicultura europeană. Prin urmare, EFFAT va fi consolidat față de asociația agricultorilor europeni.

Într-o conversație cu ministrul austriac al agriculturii, Andrä Rupprechter, secretarul pentru agricultură EFFAT, Arnd Spahn, a prezentat obiectivele EFFAT și a solicitat sprijin. Ministrul federal Rupprechter a subliniat importanța măsurilor împotriva concurenței neloiale și pentru consolidarea agriculturii și a zonelor rurale. Purtătorul de cuvânt al sindicatelor agricole germane, dl Joseph Treiber, de la GÖD austriac, a solicitat ministrului măsuri concrete de susținere a inițiativelor EFFAT. Holger Bartels de la IG BAU din Germania a sugerat că mai multe consultări ar trebui discutate mai îndeaproape între guverne și sindicatele implicate. Discuțiile trebuie continuate.

În discuțiile ulterioare cu președintele GÖD austriac și cu președintele Camerei austriece a lucrătorilor agricoli, a fost posibilă promovarea obiectivelor sindicatelor agricole.

 

Sursa http://www.effat.org/en/node/14535

 

SUBVENȚII APIA 2018! Plata subvenţiilor este realizată în proporţie de 90%, iar în câteva zile se va termina şi teledetecţia, dar cei cu probleme nu vor primi deocamdată banii, deoarece sunt unele erori, a declarat luni ministrul agriculturii, Petre Daea, la cea de-a XXII-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România.
"Suntem în proces de definitivare a subvenţiilor şi suntem 90% la zi. Mi-au pus câţiva primari întrebarea, pe bună dreptate: când pentru teledetecţie? În câteva zile se termină teledecţia. Nu se vor primi bani deocamdată, pentru cei care au probleme, dat fiind faptul că sunt unele erori. Nu se primesc acum pentru sprijin cuplat la legumicultură, dat fiind faptul că trebuie să se depună până la 31 martie documentele respective şi când se va operaţionaliza desfăşurarea bugetului respectiv vor primi şi pentru ajutorul naţional tranzitoriu. În rest, sumele sunt în grafic iar pe 1 martie începem să depunem cererile la APIA", a afirmat Daea, citat de Agerpres.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) susține, contrar celor afirmate de ministrul Daea, că teledetecția s-a încheiat. APIA a comunicat pe data de 12 februarie 2019 că a demarat plățile pentru fermierii aflați în eșantionul de control prin teledetecție.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi, 12.02.2019, a demarat plata pentru fermierii selectați la controlul prin teledetecție - Campania anului de cerere 2018, pentru care s-au finalizat toate activitățile procedurale.

Astfel, în sistemul informatic al Agenției au fost introduse rezultatele finale ale unui număr de 51.123 fermieri din eșantionul de 51.537 fermieri selectați pentru acest tip de control, se arată în comunicatul oficial APIA.

Cât privește campania de depunere a cererii pentru anul 2019, ministrul Petre Daea a declarat, din nou, că depunerea cererilor se va încheia pe 15 mai.


"În 2017, ca să introducem acea ordine, am spus că închidem obloanele la APIA, în 2018 ca să introducem regula şi mai puternic am spus că ferecăm, sudăm uşile. Anul asta spun că suspendăm şi scările la APIA, pentru că până la data de 15 mai trebuie să depună cererile pentru a avea subvenţiile la timp", a precizat ministrul agriculturii


Şeful MADR a menţionat că sunt în vistieria ţării 7,6 miliarde euro, pentru 2017-2018 şi o lună din anul acesta.


"Plăţile directe ca fonduri luate de la Uniunea Europeană în 2017 au fost 99,9%, în 2018, 99,81%. Anul acesta am adus de la Uniunea Europeană, prin grija Guvernului, în primul rând, pentru că a alocat sumele necesare de la buget pentru ca lucrurile să funcţioneze, până la această dată sunt în România, în vistieria ţării, 7,6 miliarde euro 2017-2018 şi, evident, o lună şi din anul acesta", a spus Daea, pentru sursa citată.


Pe de altă parte, ministrul a subliniat că în 2019 vor continua programele deja demarate, dar vor fi şi altele noi. Astfel, alături de programele pentru tomate, lână, irigaţii, combaterea grindinei, Mangaliţa şi Bazna vor apărea programe noi, precum "reproducţia la suine, reproducţia în sectorul avicol, susţinerea usturoiului, ca să putem să rezolvăm problema acestui produs pe piaţa românească".

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/daea-despre-plata-subventiilor-apia-fermierii-care-nu-vor-primi-banii-pana-la-31-martie

 

Pagina 9 din 153
Go to top